Jednosměrný provoz v ulici Havlíčkově

Obec Blučina na svém zasedání dne 20. března 2017 rozhodla na základě studie (viz dokument pod čarou) řešit neúnosnou dopravní situaci v ulici Havlíčkově jejím zjednosměrněním. Usnesení bylo přijato všemi členy zastupitelstva s myšlenkou na sekundární úpravy v podobě instalace zpomalovacích přejezdů (viz Usnesení 18/3 a), 2017 pod čarou). Dne 24. dubna 2017 obdrželo vedení obce dokument s názvem „petice za zachování oboustranného silničního provozu v ulici Havlíčkova“. V této petici vyjádřila nesouhlas se zjednosměrněním ulice většina obyvatel, a proto byl starostou obce vyzván petiční výbor k osobnímu jednání. Toto jednání proběhlo v rámci zasedání rady obce dne 16. května 2017. Ze společného projednání bohužel nevzešel žádný jiný návrh řešení této situace, přesto byl závěr takový, že se zjednosměrnění odloží. Na zasedání zastupitelstva obce dne 31. května 2017 bylo čtrnácti hlasy přijato usnesení o odložení realizace zjednosměrnění (viz Usnesení 20/5, 2017 druhé usnesení pod čarou)

ZASTUPITELSTVO OBCE BLUČINA PROSTŘEDNICTVÍM USNESENÍ 20/5, 2017 VYZÝVÁ OBYVATELE OBCE, ABY SVÉ AUTOMOBILY NEPARKOVALI NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V ROZPORU S PRAVIDLY SILNIČNÍHO PROVOZU! 


Studie_jednosmerka_Havlickova

Usnesení 18/3 a), 2017:

ZO schvaluje návrh dopravního značení v ulici Havlíčkova od firmy ZNAKOM s doplněním značení zákaz stání po pravé straně a značením parkovacích míst na vozovce s vyznačením vjezdu.

Návrh usnesení 20/5, 2017

Zastupitelstvo obce bere na vědomí petici za zachování obousměrného silničního provozu v ulici Havlíčkově a odkládá umístění značení o zjednosměrnění ulice do doby, než přijdou další stížnosti ze strany bezpečnostních složek, svozové firmy či občanů. Současně zastupitelstvo obce vyzývá obyvatele obce, nejen ulice Havlíčkovy, aby své automobily neparkovali na místních komunikacích v rozporu s pravidly silničního provozu.