Czechpoint

Obecní úřad Blučina, matrika vydává prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy –pracoviště Czech POINT na požádání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (dále jen „ISVS“).

Ověřeným výstupem se rozumí listina, která vznikla úplným převodem výpisu z ISVS z elektronické do listinné podoby. Taková listina vydaná OÚ Blučina je veřejnou listinou.

Obecní úřad Blučina prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT poskytuje tyto služby:

VÝPISOVÉ AGENDY

 • výpisy z Katastru nemovitostí /veřejná evidence/
 • ověřený snímek katastrální mapy /veřejná evidence/
 • výpisy z Rejstříku živnostenského podnikání (veřejná část) /veřejná evidence/
 • výpisy z Veřejných rejstříků (spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík, rejstřík obecně prospěšných společností) /veřejná evidence/
 • výpisy z Rejstříku trestů – Fyzická osoba /neveřejná evidence/ 
  Právnická osoba /veřejná evidence/
 • výpisy bodového hodnocení řidiče /neveřejná evidence/
 • výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů /veřejná evidence/
 • výpisy z Insolvenčního rejstříku /veřejná evidence/

AUTORIZOVANÁ KONVERZE DOKUMENTŮ

 • autorizovaná konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby dokumentu
 • autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby dokumentu

PODACÍ AGENDY

 • Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH (Informačního systému odpadového hospodářství) /neveřejná evidence/
 • Přijetí podání registru živnostenského podnikání pro fyzickou či právnickou osobu

AGENDY ZÁKLADNÍ REGISTRY

 • výpis údajů z registru obyvatel (ROB)
 • veřejný výpis údajů z registru osob (ROS)
 • neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob
 • výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • záznam o využívání údajů z registru osob
 • žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • žádost o změnu údajů v registru osob
 • žádost o poskytování údajů třetí osobě

AGENDY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DATOVÝCH SCHRÁNEK

 • žádosti o zřízení datové schránky
 • žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

Další agendy informačního systému datových schránek:

 • žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
 • žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM
 • žádost o povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • žádost o zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM
 • oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových

Správní poplatky

Vydávání ověřených výstupů z Katastru nemovitostí, Veřejných rejstříků, Rejstříku živnostenského podnikání, dále výpisy bodového hodnocení osoby, výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH a Insolvenčního rejstříku jsou zpoplatněny správním poplatkem 100,- Kč za první stránku výpisu a 50,- Kč za každou další i započatou stránku (část I položka 3 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Vydávání ověřeného výstupu z Rejstříku trestů je zpoplatněno správním poplatkem 100,- Kč za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů (část I položka 10 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Činnosti v rámci agendy informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněno je opakované vydání přístupových údajů k datové schránce, a to správním poplatkem 200,- Kč (část I položka 4 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb.).

Autorizovaná konverze je zpoplatněna správním poplatkem 30,- Kč za každou i započatou stránku. (část I položka 4 písm. b), c) zákona č. 634/2004 Sb.).