Poplatek za nakládání s komunálním odpadem

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se vybírá dle Obecně závazné vyhlášky obce Blučina č. 1/2015, vydanou na základě ustanovení zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů.

Kdo je poplatníkem

Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt nebo fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na delší než 90 dnů, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravující azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Kdy a jak je potřeba provést poplatkovou povinnost:

– poplatková povinnost vzniká fyzické osobě přihlášením k trvalému pobytu v obci nebo změnou vlastnictví rekreační stavby, bytu či rodinného domu. Informace o trvalém pobytu je automaticky přenesena z evidence obyvatel. Poplatník, který získá do svého vlastnictví rekreační stavbu, byt či rodinný dům má povinnost se registrovat k tomuto poplatku,

– dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala podle vyhlášky článku č. 3.

Jaká je sazba poplatku

Částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce za předchozí kalendářní rok. Celkem se jedná o částku 550Kč za osobu a kalendářní rok.
V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví rekreační stavby v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Úhradu je možné provést osobně nebo prostřednictvím společného plátce. Za fyzickou osobu, která není způsobilá k právním úkonům a má v obci trvalý pobyt, plní všechny povinnosti zákonní zástupci.

Kdo je od poplatku osvobozen:

– poplatníci, kteří se prokazatelně na území obce celý kalendářní rok nezdržují
– fyzické osoby s trvalým pobytem na ohlašovně
– děti narozené v příslušném kalendářním roce, ve kterém jim dle vyhlášky vzniká poplatková povinnost.

Poplatek je splatný

Poplatek je splatný jednorázově k 30. dubnu příslušného kalendářního roku. Vznikne- li poplatková povinnost u poplatníka po lhůtě splatnosti je poplatek splatný do 15 dnů následujícího měsíce po vzniku poplatkové povinnosti.

Úhrada poplatku:

bezhotovostním převodem na účet obce Blučina
Komerční banka pobočka Židlochovice číslo účtu: 3228641/0100 VS: číslo domu Poplatník uvede do zprávy pro příjemce jméno poplatníka (ů), za které je poplatek hrazen.

poštovní poukázkou, která bude zaslána pouze na základě požadavků

na pokladně OÚ Blučina, nám. Svobody 119, Blučina jejíž pracovní doba je:
pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

středa: 9:00 – 12:00 13:00 – 18:00

Právní úprava

Obecně závazná vyhláška obce Blučina č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.