Poplatek za užívání veřejného prostranství

Obecní úřad Blučina je pověřen správou místního poplatku za užívání veřejného prostranství, která je upravena Obecně závaznou vyhláškou obce Blučina o místních poplatcích č. 02/2011, vydané na základě ustanovení zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů.

Co je předmětem poplatku

Fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl..

Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní nebo veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Kdo je poplatníkem

Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem výše uvedeným.

Kdy a jak je třeba provést ohlašovací povinnost

– poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství nejméně 15 dní před jeho započetím a nahlásit rozsah záboru v m2. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 15 dní je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,

– po ukončení užívání veřejného prostranství trvajícího déle než 15 dnů je poplatník povinen ohlásit tuto skutečnost správci poplatku do 15 dnů.

Jaká je sazba poplatku

Sazba poplatku se stanovuje za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Jelikož sazeb je podle různých činností a různých míst mnoho, nejsou na tomto místě konkrétně uvedeny a najdete je ve vyhlášce zmiňované v úvodu tohoto materiálu.

Kdo je od poplatku osvobozen

– vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené,
– z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
– stavebníci v případě užívání veřejného prostranství k umístění skládky stavebního materiálu nebo umístění stavebního zařízení při stavbě určené k trvalému bydlení nebo rekreaci po dobu 3let od vydání povolení ke stavbě nebo od jejího ohlášení stavebnímu úřadu,
– tělovýchovné a jiné zájmové organizace a školy v případě užívání veřejného prostranství pro kulturní nebo sportovní akce.

Poplatek je splatný

– při ohlášení užívání veřejného prostranství a to na předpokládanou dobu užívání. Jestliže se skutečná doba užívání veřejného prostranství liší od doby, za kterou byl již poplatek uhrazen, je poplatník povinen nezaplacenou část poplatku uhradit do 15 dnů po ukončení užívání.
– poplatek stanovený paušální částkou je splatný do 15 dnů, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.
– poplatek je splatný dopředu vždy nejpozději do prvého dne příslušného měsíce. Poplatek může být uhrazen dopředu jednorázově i na delší období.
– připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Úhrada poplatku

bezhotovostním převodem na účet obce Blučina Komerční banka pobočka Židlochovice číslo účtu: 3228641/0100
na pokladně OÚ Blučina, nám. Svobody 119, Blučina jejíž pracovní doba je:
pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 úterý: 7:30 – 12:00 13:00 – 16:00 středa: 9:00 – 12:00 13:00 – 18:00 čtvrtek: 7:30 – 12:00 13:00 – 16:00 pátek: 7:30 – 12:00

Právní úprava
Obecně závazná vyhláška obce Blučina č. 2/2011, o místních poplatcích – ke stažení ZDE.