Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

– správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na žádost oprávněné osoby

– správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana z moci úřední

V případě, kdy majitel nemovitosti zjistí, že v jeho domě jsou hlášeny osoby, které zde nebydlí a nemají ani vlastnická či užívací práva (nemají vystavenou nájemní smlouvu nebo nejsou spolumajiteli), může tuto situaci vyřešit podáním žádosti o zrušení trvalého pobytu těchto osob.

Z žádosti musí být zřejmé, kdo je žadatelem (nutno uvést jméno, příjmení, datum narození a adresu žadatele), a které osobě (jméno, příjmení a adresa) navrhuje zrušit trvalý pobyt. Žádost musí být podepsána, předána nebo odeslána na OÚ Blučina , Evidence obyvatel, nám. Svobody 119, Blučina 664 56.

– zaplatit správní poplatek 100 Kč

Žádost může podat pouze osoba oprávněná, kterou je buď majitel nebo uživatel objektu. Svoje oprávnění prokazuje buď výpisem z katastru nemovitostí, nebo nájemní smlouvou, jejichž kopii přiloží ke své žádosti.

Doručením žádosti ohlašovně trvalého pobytu je zahájeno správní řízení. K ústnímu jednání je následně předvolán žadatel, svědkové navržení žadatelem a občan, jemuž má být trvalý pobyt zrušen.

Jestliže občanovi nesvědčí k objektu žádné vlastnické (užívací) právo a v objektu nebydlí, (obě tyto podmínky stanovené v § 12 odst.1 písm.c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, musí být splněny současně), bude vydáno rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu a současně s tím bude občanovi přidělena úřední adresa Brno, Husova 5.

Upozornění: občan nemůže sám proti sobě podat návrh na zrušení své adresy trvalého pobytu. Ohlašovna rozhoduje pouze o trvalém pobytu českých státních občanů, pobyty cizích státních příslušníků řeší výhradně Cizinecká policie.

Úřední hodiny:
Pondělí 08:00-12:00 13:00-17:00
Středa 09:00-12:00 13:00-18:00
Mimo úřední dny pouze po telefonické domluvě.