Plánované změny systému sběru tříděného odpadu v naší obci

Rádi bychom vás prostřednictvím tohoto krátkého článku informovali o potencionálních změnách v odpadovém hospodářství obce. Česká republika patří v evropském průměru mezi země, která stále obrovské množství odpadu skládkují a dále využívají jen minimálně. Domníváme se, že se společnost vyvíjí k „lepšímu“, uvažuje ekologičtěji a řešení v podobě nahrnutí odpadu do jámy je řešením, které se takto vyvíjející se společnosti protiví čím dál víc. Jedním z omezení, o kterém již řada z vás slyšela, je zákaz skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu od roku 2024. Již před tímto termínem se ale čeští zákonodárci budou snažit omezit množství odpadu likvidovaného skládkováním. Nejsnadnějším způsobem, jak toho dosáhnout, je zvýšit poplatek za jejich uložení. Tudíž v průběhu následujících let se s naprostou jistotou budou zvyšovat náklady na likvidaci směsného komunálního odpadu. Tahle skutečnost se samozřejmě logicky promítne i do výše místních poplatků za komunální odpad. Abychom nemuseli zvyšovat v průběhu následujících let výši poplatku, rozhodli jsme se změnit obecní systém nakládání s odpady. Naším cílem je co nejvíce snížit množství směsného komunálního odpadu, který bude v budoucnu obec stát nemalé náklady. Dosáhnout tohoto cíle ale bude samozřejmě možné pouze s vaší spoluprací. Hlavním úkolem totiž bude co nejvíce třídit právě v domácnostech. Pokud se nám podaří z odpadu, který nyní končí v černých popelnicích, vytřídit co nejvíce druhotných surovin, za které obec dostane zaplaceno, nebude nutné zvyšovat místní poplatek a třeba se nám podaří ho i snížit. Papír, plast i bioodpad jsou surovinou, ze které lze vyrobit ještě spoustu nových věcí a je škoda je bez užitku zahrnout do země.

Aby byl nový systém co nejjednodušší a hlavně pro vás občany co nejpohodlnější, dostane každá domácnost, která projeví zájem, zdarma do zápůjčky popelnici na plast, papír a bioodpad, která jim bude pravidelně svážena přímo od domu. Nebude tedy nutné s tříděným odpadem chodit desítky až stovky metrů k nejbližšímu sběrnému hnízdu. Abychom systém třídění odpadu zrealizovali co nejefektivněji, tak obec uskutečnila první krok a podala žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí. Pokud se nám podaří dotaci získat, budeme mít finanční prostředky nejen na nákup popelnic, ale i na veřejné besedy spojené s přednáškami a na další šíření informací o třídění atd.

I když trošku předbíháme a máme za sebou teprve první krok (podání žádosti o dotaci), žádáme o zvážení zájmu zapojit vaši domácnost do systému třídění odpadu. Nejen proto, že takový systém svozu odpadů ušetří Blučině několik set tisíc korun ročně, které můžeme investovat do dalšího rozvoje obce, ale hlavně sníží zátěž životního prostředí. Tak abychom Zemi, potažmo naši nejbližší okolní krajinu nenechali dalším generacím jako vyždímaný zdroj energie.                                                                                             

Za obec Blučina Mgr. Jan Šenkýř.