Zastupitelstvo 31. května 2017 


Vyvěšeno: 28.3.2017
Termín zastupitelstva: 31.5.2017
Vyvěsil: Jan Šenkýř - starosta

Zpět na seznam1. Schválení programu – Pozvanka_na_20_ZO_31.5.2017


2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatele zápisu navrhuji Pavla Šťastného a Mgr. Anna Báborovou

3. Plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstev obce

3.1 Sportovní hala – průběh výběrového řízení

3.2 Rozmístění odpadkových košů po katastru obce


4. Nakládání s majetkem obce

4.1. Uzavření smlouvy s JMK o odkupu vykoupených pozemků pod tělesem obchvatu – Zadost_Blucina_obchvat.

Návrh usnesení 20/4.1.1., 2017: Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádosti do zastupitelstva Jihomoravského kraje týkající se odkupu vykoupených pozemků pod tělesem obchvatu.

Návrh usnesení 20/4.1.2., 2017: Zastupitelstvo obce rozhodlo uzavřít smlouvu s Jihomoravským krajem o odkupu vykoupených pozemků pod tělesem obchvatu. 

Návrh usnesení 20/4.1.3., 2017: Zastupitelstvo obce rozhodlo zahájit výkup pozemků pod tělesem obchvatu dle znaleckého posudku.

4.2. Revokace usnesení 13/11, 2016 a 18/6, 2017 o prodeji obecních pozemků p. č. 245/13 a p. č. 245/22 – Geometrak_Justovi_origo, zde přikládám špatně Zverejneny_zamer_Justovi a tady jsou ještě Chybna_usneseni_Justovi.

4.3. Prodej obecního pozemku p. č. 245/13 a částí obecních pozemků p. č. 245/1 a 231/1 – Justovi – musíme znovu zveřejnit záměr o prodeji, čili jsme zase na začátku procesu.

4.4. Prodej částí obecních pozemků p. č. 1675/1, 1676/1, 1677/1, 2451/3 – Zadost_Jirikovsky.

4.5. Prodej části obecního pozemku p. č. 912/16 – Zadost_Zedek.

4.6. Prodej obecního pozemku p. č. 80/3 – Zadost_Sevcikova a Zadost_Zossakova.

4.7. Prodej části obecního pozemku p. č. 3128/1 – Pozemek_Ludvik_David a jeho Zadost_Ludvik_David.

4.8. Prodej obecního pozemku p. č. 979/2 – Zadost_Stravovi a ještě doplnění Zadost_Stravovi_dodatek.


4.9. Koupě pozemku p. č. 1580/1 – Zadost_vyporadani_svodnice a ještě přišel další dokument – Svodnice_dodatek.

Jedná se o proužek pozemku vedle svodnice. ZO rozhodlo koupit pozemek přímo pod svodnicí za odhadní cenu. Odhadní cena činí 39 Kč za metr. Tzn., že za pozemek p. č. 1581/1 bychom zaplatili 1349 * 39 = 52 611 Kč. Cože se zdá vlastníkům málo a proto chtějí prodat i pozemek vedle. Podle slov JUDr. Baráka si vlastníci představují, že za svodnici dostanou alespoň 100 000 Kč. Návrh tedy je: za pozemek p. č. 1581/1 zaplatíme odhadní cenu a za pozemek p. č. 1580/1 zaplatíme 58 Kč za metr. Potom bude dosaženo požadavku vlastníků. Výpočet: (1349 * 39) + (837 * 58) = 101 157 Kč. 

4.10. Koupě pozemku p. č. 2762/39

Pár metrů v areálu Cezavy – Pozemek_Nivky. Směňujeme s panem Ivanem pozemky v areálu krytého bazénu systémem koupě koupě. Za pozemek 4421 jsme mu vyměřili stejný kus čtyř pozemků u hřbitova. Pan Ivan za mnou přišel se stejným řešením i u toho druhého pozemku v areálu krytého bazénu (p. č. 4422), který má ve vlastnictví společně s Pavlem Melem. Systém by byl stejně – koupě a koupě, ale za tu Ivanovu 1/4 co nám poskytne by chtěl těchto 50 m2 v areálu Nivky viz níže.


Dovolím si v programu udělat změnu, kterou budeme muset samozřejmě v rámci zasedání odhlasovat, protože byl program vyvěšen trošku jinak. Takhle vypadá můj návrh:

4.9. Revokace usnesení č. 17/7, 2017 ze dne 27. 2. 2017

17/7     Vypořádání užívání a práv k pozemku p. č. 1581/1 (svodnice pod hřbitovem)

Kubešová Iveta, Studena Božena, obě bytem Blučina, Komenského 538, Studený Jaroslav, bytem Brno, Mikulovská 4057/4 , Studený Petr, bytem Brno, Václavkova 1281/54 a Šťastná Renata, bytem, Blučina, Sokolská 30, jsou spoluvlastníci parcely č. 1581/1 o výměře 1349, která je vedena jako koryto vodního toku.

Návrh na usnesení 17/7, 2017

ZO schvaluje vypořádání pozemku p. č. 1581/1 a to odkupem pozemku od vlastníků a po případě odkoupení i p. č. 1582/9 za odhadní cenu.

         Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17/7 ze dne 27.02.2017 bylo schváleno.


4.10. Koupě pozemku p. č. 1581/1

4.11. Koupě pozemku p. č. 1580/1 – Zadost_vyporadani_svodnice a ještě přišel další dokument – Svodnice_dodatek.

Jedná se o proužek pozemku vedle svodnice. ZO rozhodlo koupit pozemek přímo pod svodnicí za odhadní cenu. Odhadní cena činí 39 Kč za metr. Tzn., že za pozemek p. č. 1581/1 bychom zaplatili 1349 * 39 = 52 611 Kč. Cože se zdá vlastníkům málo a proto chtějí prodat i pozemek vedle. Podle slov JUDr. Baráka si vlastníci představují, že za svodnici dostanou alespoň 100 000 Kč. Návrh tedy je: za pozemek p. č. 1581/1 zaplatíme odhadní cenu a za pozemek p. č. 1580/1 zaplatíme 58 Kč za metr. Potom bude dosaženo požadavku vlastníků. Výpočet: (1349 * 39) + (837 * 58) = 101 157 Kč.  

4.12. Koupě pozemku p. č. 2762/39

Pár metrů v areálu Cezavy – Pozemek_Nivky. Směňujeme s panem Ivanem pozemky v areálu krytého bazénu systémem koupě koupě. Za pozemek 4421 jsme mu vyměřili stejný kus čtyř pozemků u hřbitova. Pan Ivan za mnou přišel se stejným řešením i u toho druhého pozemku v areálu krytého bazénu (p. č. 4422), který má ve vlastnictví společně s Pavlem Melem. Systém by byl stejně – koupě a koupě, ale za tu Ivanovu 1/4 co nám poskytne by chtěl těchto 50 m2 v areálu Nivky viz níže.


5. Petice za zachování obousměrného silničního provozu v ulici Havlíčkové  Petice_Havlickova

Usnesení 18/3 a), 2017:

ZO schvaluje návrh dopravního značení v ulici Havlíčkova od firmy ZNAKOM s doplněním značení zákaz stání po pravé straně a značením parkovacích míst na vozovce s vyznačením vjezdu.

Návrh usnesení 20/5, 2017 – a:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí petici za zachování obousměrného silničního provozu v ulici Havlíčkově. Přesto zastupitelstvo obce rozhodlo označit ulici Havlíkovu jako jednosměrnou dle návrhu firmy ZNAKOM a usnesení 18/3 a) 2017.

Návrh usnesení 20/5, 2017 – b:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí petici za zachování obousměrného silničního provozu v ulici Havlíčkově a odkládá umístění značení o zjednosměrnění ulice do doby, než přijdou další stížnosti ze strany bezpečnostních složek, svozové firmy či občanů. Současně zastupitelstvo obce vyzývá obyvatele Blučiny, aby své automobily neparkovali na místních komunikacích v rozporu s pravidly silničního provozu.

Návrh usnesení 20/5, 2017 – c:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí petici za zachování obousměrného silničního provozu v ulici Havlíčkově a odkládá umístění značení o zjednosměrnění ulice na dobu neurčitou s podmínkou, že bude ulice Havlíčkova bezpečně průjezdná.

Já hlasuji pro B. Jsem každopádně pro, tuto situaci řešit. Naopak bych hrozně nerad po realizaci zjednosměrnění lovil značení v Cézavce a ruku na srdce, na petici je podepsaná celá ulice. 


6. Kamerový systém v obci  Kamerovy_system_Blucina_nabidka_c.2


7. Účetní závěrka obce Blučina

Návrh usnesení 20/7, 2017:

Předseda finančního výboru Pavel Šťastný, pověřený zastupitelstvem obce k převzetí podkladů ke schválení účetní závěrky konstatuje společně s ostatními členy zastupitelstva obce, že předložená dokumentace dává věrný obraz o předmětu účetnictví, finanční a majetkové situaci účetní jednotky obce Blučina. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní závěrku obce Blučina (včetně výsledku hospodaření) sestavenou za účetní období roku 2016 k rozvahovému dni 31. prosince 2016 bez výhrad. Součástí schválení účetní závěrky je i protokol o schválení účetní závěrky obce Blučina za rok 2016.


8. Závěrečný účet obce Blučina

Návrh usnesení 20/8, 2017:

ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce Blučina za rok 2016 a souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad.

Podklady pro 6. a 7. bod zasedání:

Protokol o schválení UZ 2016

Mateřská škola – protokol o schválení účetní závěrky za rok 2016

Základní škola – protokol o schválení účetní závěrky za rok 2016

Vyúčtování sociálního fondu k 31.12.2016

Inventarizační zpráva za rok 2016

Finanční vypořádání dotací ze státního a krajského rozpočtu k 31.12.2016

Mateřská škola – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha k 31.12.2016

Základní škola – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, k 31.12.2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2016

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016

Rozvaha k 31.12.2016

Výkaz plnění rozpoču FIN -12 k 31.12.2016

Návrh závěrečného účtu – keo

Návrh závěrečného účtu 2016


9. Rozpočtové opatření č. 3/2017 Rozpoctove_opatreni_c.3_2017 – nedostatek v rozpočtu. Nemáme tam Fialky 🙁


10. Členství v MAS – k tomuto budu je asi nejjednodušší přiložit e-mail, který dostala paní ředitelka ZŠ od vedení MAS. Navrhuji v MASce zůstat a zaplatit členský příspěvek za tento rok.

Dobrý den, paní ředitelko, 
obracím se na Vás v záležitosti MAS Podbrněnsko. 
Po domluvě s Martinou Bartákovou bych Vás požádal o pomoc ve věci nastavení členského příspěvku za obec Blučinu. 
Vedení Vaší obce při vzniku spolku MAS Podbrněnsko nesouhlasilo s placením členských příspěvků, které činní 5 Kč na obyvatele obce, tj. v případě obce Blučina se jedná o cca 2258 obyvatel x 5 Kč = 11.290 Kč/ rok. 
MAS Podbrněnsko je již zavedený spolek a pro obce je smysluplným partnerem v území ve věci dotací. 
MAS spolupracuje s obcemi v níže uvedených oblastech: 
  • Připravujeme školám žádosti z OP VVV Šablony pro MŠ a ZŠ I. 
  • Pomáháme při zpracování zpráv o realizaci a žádostí o platbu v Šablonách
  • Podílíme se na realizaci projektu MAP pro ORP Židlochovice
  • Pro obce zpracováváme Programy rozvoje obcí
Hlavní činností MAS Podbrněnsko je vyhlašovat výzvy pro obce, školy a podnikatele v regionu. 
Staráme se i o životní prostředí, vysadili jsme ovocné stromy na Výhoně. 
Plánujeme další aktivity prospěšné pro region. 
Od poloviny března začneme vyhlašovat a poskytovat dotace. Bližší informace najdete na našem webu, www.podbrnensko.cz  
Chtěl bych Vás požádat o narovnání platby členských příspěvků a přidání se k všem obcím v MAS, které platí členské příspěvky a MAS jim poskytuje výše uvedené služby. 
Moc Vám děkuji. 
S pozdravem
Mgr. Ondřej Veselý
předseda MAS Podbrněnsko
tel.: + 420 777 129 560
e-mail: vesely@podbrnensko.cz
web: www.podbrnensko.cz

11. OZV – noční klid – OZV_nocni_klid

Něco málo k OZV. Není postavená úplně šťastně, protože tam chybí od kdy do kdy povolujeme neřešit noční klid při námi vyjmenovaných akcích? Osobně bych apeloval, abyste zvážili, jestli vůbec takovou OZV chceme. Chceme? Osobně bych se ji nesnažil prosadit. Důvod je jednoduchý: myslím si, že obyvatelé Blučiny tradiční akce tolerují a tudíž není noční klid třeba regulovat a prodlužovat. Můžeme. Ale má to jednu malou nevýhodu: OZV platí pro všechny občany Blučiny, takže když bude někdo slavit narozeniny současně s Babskýma hodama 27. 5. 2017, tak kvůli nadměrnému hluku na náměstí nemůžou policisté zasáhnout, protože máme tento termín vyhrazený a čas nočního klidu regulovaný OZV. Je to srozumitelné?


12. Různé

12.1 Pověření rady obce zveřejňovat záměry o prodeji obecních pozemků.

Tento bod jsem navrhoval odhlasovat na ZO už 27. 2. 2017. My tedy mimochodem o něm hlasovat vůbec nemusíme, ale je v Blučině zvykem, že o zveřejnění záměrů rozhoduje ZO, tak bych o tom rád nechal rozhodnou ZO. Schválení 27. 2. 2017 ztroskotalo na nesouhlasu pana Zajíce. Otevřu ve středu tento bod znovu, protože je to opravdu naprosto zbytečné, aby záměry schvalovalo zastupitelstvo. Jediný argument pana Zajíce byl, že si nikdo nestěžoval, a že to proces prodej nijak nezdržuje (stěžoval a zdržuje). Proto nesouhlasím. Ze zákona může zveřejňovat záměry o prodeji rada a o prodeji pozemku stejně rozhodne zastupitelstvo (rada samozřejmě nemůže), podklady posílám dopředu, takže nevidím důvod proč to nenechat na radě. 

12.2 Protipovodňová opatření 9. května – Protipovodnova_opatreni_Vyhon

12.3 Výběr autobusové zastávky na náměstí – rada už vybrala – protože jsme se o tom bavili, tak dáváme zastupitelstvu obce na vědomí. 


14. Diskuse


15. Závěr

 

 

 

X.) Příjem dotace na popelnice

Dle původních informací mělo být o dotaci rozhodnuto v půlce dubna. Bohužel oproti loňsku budou termíny vydání rozhodnutí o registraci akce asi o měsíc delší.

Výběrová komise by měla zasedat 31. 5. 2017  a vydání registrace akce by pak mělo proběhnout 16. 6. 2017.

17.4. SFŽP zveřejnilo následující zprávu:

„S ohledem na množství přijatých žádostí o podporu a technické problémy monitorovacího systému (MS2014+ a ISKP14), které nesmí jít k tíži žadatelům o podporu a jejich procesním právům, přistoupil Řídící orgán OPŽP k prodloužení lhůty hodnocení žádostí přijatých v rámci 41. výzvy o 1 měsíc. Nově tedy výběrová komise k této výzvě proběhne dne 11. 7. 2017.“

Bohužel posunutí o další měsíc než se bude vědět, zda naše projekty uspěly