Radnice

radnice

Katalogové číslo: 154298, památková ochrana: KP, číslo ÚSKP: 42146/7-655

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.

Radnice výstižně připomíná prosperitu městečka v předbělohorském období a až téměř do roku 1860 byla středem veškerého veřejného života. Budova je jednopatrová s otevřenou, valeně zaklenutou podsíní, nesenou čtyřmi toskánskými sloupy. Fasáda je členěna vpadlými výplněmi a prolomena obdélnými okny s nadokenními římsami. Ta část, kde je nyní předsíň do sálu v poschodí, byla vystavěna již v roce 1602, kdežto žundr, malý sál v přízemí a místnost archivu byly vystavěny v roce 1611. Vpravo, v úrovni plné zdi, je připojen dvoupatrový přístavek z roku 1832. Tato stavební úprava znamenala značný zásah do původní stavby, která byla na východní straně značně zvýšena. Současně bylo rozhodnuto opravit původní šindelovou střechu a vystavět věžičky pobité plechem, ve které byl umístěn zvon. Zvonem se zvonilo při volbách do obecního výboru a také o adventu. Vážil asi 70 kg a 28. 5. 1917 byl erárem zrekvírován. Přístavba celého křídla směrem k pivovaru srovnala proporce stavby. Nacházela se v ní nálevna, s níž byl spojen dubovými dveřmi malý klenutý sál. Výčep byl pronajímán. Pod radnicí se dodnes rozkládají rozsáhlé sklepy.
Pod středním oknem v průčelí budovy je zasazena kamenná deska: ANNO DOMINI 1611 a s reliéfně, v dobovém stylu zpracovaným blučinským znakem; v renesančním štítu zprava doleva (heraldicky) kráčejí dva ozbrojenci v kloboucích s pery, předních pleších (kyrysech) a s plátovými šosy na stehnech, baňatých kalhotách, vysokých botách, s meči za opaskem, a nesou na levých ramenou hůl s obřím hroznem, z jehož stopky vyrůstají révové listy. Spodní část desky zaujímá biblický citát: Milujte spravedlnost vy, kteříž soudíte zemi, smýšlejte o Pánu Bohu dobře a v upřímnosti srdce hledejte jeho moudrost. Na portálu v patře radnice je znak se stejným vročením, muži jsou však oděni „civilně“ a kráčejí opačně, tj. heraldicky zleva doprava, hůl přitom nesouce na pravých ramenou, což odpovídá původní formě zachycené na nejstarší blučinské pečeti.

Dnes  je uvnitř budovy malá výstava archeologických nálezů z okolí Blučiny.