Podatelna

Podatelna Obecního úřadu Blučina se nachází na adrese nám. Svobody 119, Blučina v patře budovy. Podatelna přijímá dokumenty v analogové podobě i digitální podobě. Podatelna je zároveň i výpravnou.

Po obdržení dokumentu v analogové podobě podatelna provede kontrolu všech náležitostí, které jsou potřebné pro zpracování, tj. zejména čitelnost a úplnost podaného dokumentu. Pokud se jedná o dokument neúplný či nečitelný a podatelna je schopna určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit, případně podatelna není schopna určit odesílatele, úřad dokument dále nezpracovává.

Elektronická podatelna
Elektronická podatelna je součástí podatelny a je určena pro příjem dokumentů v digitální podobě.

Podání dokumentu v digitální podobě lze učinit několika způsoby:

  • prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky úřadu: 24hbfg3
  • prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu: podatelna@blucina.cz
  • osobně prostřednictvím přenosných technických nosičů dat (CD, DVD, USB flash disk) a to v místě podatelny Obecního úřadu Blučina.

Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány ve formátech: pdf, doc, jpg případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností je třeba vznést dotaz na podatelnu, kde pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný. Nevyžádaná reklamní či obchodní sdělení (tzv. spam) nebudou podatelnou zpracovávána.

Elektronická podatelna provádí kontrolu všech náležitostí, které jsou potřebné pro zpracování dokumentů v digitální podobě, tj.:

  • čitelnost, úplnost
  • technické parametry
  • kontrolu na přítomnost škodlivých kódů
  • uznávaný elektronický podpis nebo uznávanou elektronickou značku, případně zda je připojeno kvalifikované časové razítko; jejich platnost
  • zda je uvedený poskytovatel certifikačních služeb akreditovaný
  • zda kvalifikovaný certifikát obsahuje údaje, na jejichž základě je možné osobu, která podepsala datovou zprávu, jednoznačně identifikovat
  • akceptované formáty přílohy

Pokud je podatelna schopna z dokumentu v digitální podobě, včetně datové zprávy, v níž je dokument obsažen, zjistit adresu elektronické pošty odesílatele, potvrdí odesílateli, že dokument byl doručen a že splňuje podmínky stanovené vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů a spisovým řádem Obecního úřadu Blučina.

Doručení dokumentu prostřednictvím informačního systému datových schránek se nepotvrzuje, neboť údaj o doručení generuje informační systém, z něhož jej lze získat.

Součástí zprávy o doručení je datum a čas, kdy byl dokument v digitální podobě doručen, identifikátor dokumentu přidělený elektronickou podatelnou, uznávaný elektronický podpis pověřeného zaměstnance podatelny.

Pokud podatelna zjistí, že doručený dokument v digitální podobě, včetně datové zprávy, v níž je dokument obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód případně chybný datový formát nebo není uložen na přípustném přenosném technickém nosiči dat, a z doručeného dokumentu v digitální podobě je možné zjistit elektronickou adresu odesílatele, podatelna neprodleně na tuto adresu odešle vyrozumění o zjištění škodlivého kódu, zjištění chybného datového formátu apod. Nepodaří-li se vadu odstranit, případně podatelna není schopna určit odesílatele, úřad dokument dále nezpracovává.

Adresa podatelny:
Obecní úřad Blučina
nám. Svobody 119
664 56 Blučina

Provozní doba podatelny:
Pondělí 8:00 – 17:00
Úterý 7:30 – 16:00
Středa 9:00 – 18:00
Čtvrtek 7:30 – 16:00
Pátek 7:30 – 12:00

Obecní úřad Blučina používá kvalifikované certifikáty České pošty, a.s. Kvalifikovaný certifikát a další informace je možné získat na adrese http://www.postsignum.cz/.

Obecní úřad Blučina se při výkonu spisové služby řídí vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů a platným spisovým řádem Obecního úřadu Blučina.